Kalkulatory

Jak korzystać z kalkulatora JavaScript? Praktyczna instrukcja

Autor Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk24.05.20249 min.
Jak korzystać z kalkulatora JavaScript? Praktyczna instrukcja

Spis treści

Kalkulator JavaScript instrukcja - to przewodnik, w którym wyjaśnimy krok po kroku, jak tworzyć i wykorzystywać proste oraz zaawansowane kalkulatory przy użyciu popularnego języka JavaScript. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym programistą, czy doświadczonym deweloperem, ta praktyczna instrukcja pomoże Ci zrozumieć podstawy tworzenia kalkulatorów i efektywnego wykorzystywania potężnych możliwości, jakie oferuje JavaScript.

Kluczowe wnioski:
 • Dowiesz się, jak tworzyć funkcje obliczeniowe w JavaScript i wyświetlać wyniki na stronie internetowej.
 • Odkryjesz sposoby na formatowanie wyjścia, aby dane prezentowały się w czytelny i estetyczny sposób.
 • Zdobędziesz wiedzę, jak obsługiwać błędy i zapewnić użytkownikom intuicyjną interakcję z kalkulatorem.
 • Poznasz podstawowe operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Odkryjesz zaawansowane możliwości JavaScript, pozwalające na tworzenie bardziej złożonych kalkulatorów.

Kalkulator JavaScript instrukcja - tworzenie funkcji

Każdy kalkulator JavaScript zaczyna się od stworzenia funkcji. Funkcja w JavaScripcie to blok kodu, który wykonuje określone zadanie. W przypadku kalkulatora, funkcja będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie obliczeń na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Aby stworzyć funkcję, należy użyć słowa kluczowego "function", następnie podać nazwę funkcji i nawiasy, wewnątrz których można umieścić parametry (jeśli są wymagane).

Aby zbudować prostą funkcję dodającą dwie liczby, możemy użyć następującego kodu: function dodaj(a, b) { return a + b; }. W tym przykładzie funkcja o nazwie "dodaj" przyjmuje dwa parametry: "a" i "b". Ciało funkcji zawiera pojedynczą instrukcję "return", która zwraca sumę tych dwóch liczb. Możemy również utworzyć funkcje obsługujące inne operacje matematyczne, np. odejmowanie, mnożenie czy dzielenie.

Funkcje anonimowe i strzałkowe

W JavaScripcie istnieją także inne sposoby definiowania funkcji, takie jak funkcje anonimowe oraz funkcje strzałkowe (tzw. arrow functions). Funkcje anonimowe są często używane jako funkcje callback i nie mają swojej nazwy. Zamiast tego, są przypisywane do zmiennej lub przekazywane jako argument do innej funkcji. Z kolei funkcje strzałkowe zostały wprowadzone w ES6 (EcmaScript 6) i oferują bardziej zwięzły sposób zapisu funkcji.

Przykład funkcji anonimowej: var dodaj = function(a, b) { return a + b; }, a oto funkcja strzałkowa: const dodaj = (a, b) => a + b;. Funkcje te działają analogicznie do wcześniejszego przykładu, jednak różnią się składnią i mogą być bardziej odpowiednie w różnych sytuacjach.

Kalkulator JavaScript instrukcja - wyświetlanie wyników

Po zdefiniowaniu funkcji obliczeniowej, kolejnym krokiem jest wyświetlenie wyniku na stronie. W tym celu możemy wykorzystać różne techniki, takie jak manipulacja drzewem DOM (Document Object Model) lub wyświetlanie wyniku w elemencie HTML, np. w polu tekstowym. Najprostszym sposobem jest wyświetlenie wyniku w konsoli przeglądarki internetowej.

Aby wyświetlić wynik w konsoli, możemy po prostu wywołać naszą funkcję i przekazać do niej odpowiednie argumenty: console.log(dodaj(2, 3));. Spowoduje to wyświetlenie liczby 5 w konsoli. Jednak zwykle będziemy chcieli pokazać wynik użytkownikowi w bardziej przyjazny sposób na stronie internetowej.

"Wyświetlanie wyniku w konsoli może być przydatne podczas tworzenia i debugowania kalkulatora, ale nie jest to eleganckie rozwiązanie dla końcowych użytkowników." - John Doe, ekspert JavaScript

Aby wyświetlić wynik bezpośrednio na stronie, możemy użyć metody document.getElementById() w połączeniu z właściwością innerHTML dla wybranego elementu HTML. Przykładowo, jeśli na stronie znajduje się element , możemy ustawić jego zawartość na wynik obliczeń w następujący sposób: document.getElementById('wynik').innerHTML = dodaj(2, 3);. Spowoduje to wyświetlenie liczby 5 wewnątrz elementu span o identyfikatorze "wynik".

Czytaj więcej: 1700 Dolarów: Jak inwestować 1700 dolarów? Pomysły na lokowanie

Kalkulator JavaScript instrukcja - formatowanie wyjścia

W wielu przypadkach będziemy chcieli sformatować wyjście kalkulatora, aby wyniki prezentowały się w bardziej czytelny i estetyczny sposób. JavaScript oferuje różne metody formatowania liczb, takie jak toFixed() do określania liczby miejsc po przecinku, toPrecision() do określania ogólnej precyzji lub toLocaleString() do formatowania liczb zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić wynik z dwiema cyframi po przecinku, możemy użyć: console.log(dodaj(2.123, 3.456).toFixed(2));. Spowoduje to wyświetlenie liczby 5.58 w konsoli. Metoda toLocaleString() pozwala na jeszcze bardziej zaawansowane formatowanie, np. dodanie separatora tysięcznego lub waluty: console.log(dodaj(12345, 6789).toLocaleString('pl-PL', {style: 'currency', currency: 'PLN'})); wyświetli "19 134,00 zł".

Formatowanie dat i czasu

Oprócz formatowania liczb, kalkulator JavaScript może również wymagać formatowania dat i czasu. Obiekt Date w JavaScripcie oferuje wiele metod do tego celu, takich jak toDateString(), toLocaleString() czy toLocaleTimeString(). Możemy wykorzystać te metody do przedstawienia daty i czasu w oczekiwanym formacie.

Metoda Opis
toDateString() Zwraca datę jako ciąg znaków w formacie zależnym od ustawień regionalnych
toLocaleString() Zwraca datę i godzinę jako ciąg znaków w formacie zależnym od ustawień regionalnych
toLocaleTimeString() Zwraca godzinę jako ciąg znaków w formacie zależnym od ustawień regionalnych

Przykładowo, aby wyświetlić bieżącą datę i godzinę w formacie polskim, możemy użyć: const teraz = new Date().toLocaleString('pl-PL');. Zmienne "teraz" zostanie przypisana wartość np. "23.05.2023, 14:32:15".

Kalkulator JavaScript instrukcja - obsługa błędów

Zdjęcie Jak korzystać z kalkulatora JavaScript? Praktyczna instrukcja

Przy tworzeniu kalkulatora JavaScript ważne jest również zapewnienie odpowiedniej obsługi błędów. Może się zdarzyć, że użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane lub wykona niedozwolone działanie, takie jak dzielenie przez zero. W takich sytuacjach nasz kod powinien obsłużyć te przypadki w przyjazny dla użytkownika sposób.

W JavaScripcie do obsługi błędów służy konstrukcja try...catch. Blok try zawiera kod, który może potencjalnie wyrzucić wyjątek (błąd), a blok catch określa, co ma się wydarzyć, gdy taki wyjątek wystąpi. Możemy w nim wyświetlić odpowiedni komunikat dla użytkownika lub podjąć inną akcję w zależności od konkretnej sytuacji.

 • Przykład obsługi błędu dzielenia przez zero: try { const wynik = a / b; console.log(wynik); } catch (e) { console.log('Błąd: nie można dzielić przez zero!'); }
 • Przykład obsługi błędu wprowadzenia nieprawidłowych danych: try { const a = parseFloat(document.getElementById('a').value); const b = parseFloat(document.getElementById('b').value); const wynik = a + b; console.log(wynik); } catch (e) { console.log('Błąd: wprowadzone dane są nieprawidłowe!'); }

Dzięki odpowiedniej obsłudze błędów, nasz kalkulator JavaScript będzie bardziej odporny na nieprawidłowe dane i działania, zapewniając lepsze doświadczenie użytkownika.

Kalkulator JavaScript instrukcja - podstawowe operacje

Podstawowym zadaniem kalkulatora JavaScript jest wykonywanie prostych operacji matematycznych. W JavaScripcie mamy do dyspozycji kilka operatorów arytmetycznych, które umożliwiają nam przeprowadzanie obliczeń na liczbach.

Oto lista podstawowych operatorów arytmetycznych w JavaScripcie:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo, reszta z dzielenia)
 • ** (potęgowanie)

Aby wykonać prostą operację dodawania, możemy użyć następującego kodu: const suma = 2 + 3;. Analogicznie, dla innych operacji: const roznica = 5 - 2;, const iloczyn = 4 * 6;, const iloraz = 10 / 2;.

Operators takie jak % (modulo) i ** (potęgowanie) mogą być przydatne w bardziej zaawansowanych kalkulatorach. Na przykład, const reszta = 17 % 5; zwróci 2, czyli resztę z dzielenia 17 przez 5. Natomiast const potega = 2 ** 3; zwróci 8, czyli wynik potęgowania 2 do potęgi 3.

Istnieje również możliwość łączenia tych operatorów w jednej instrukcji, np. const wynik = (2 + 3) * 4 - 1;. Należy jednak pamiętać o kolejności wykonywania działań, która jest określona przez priorytety operatorów.

Kalkulator JavaScript instrukcja - zaawansowane operacje

Oprócz podstawowych operacji arytmetycznych, kalkulator JavaScript może obsługiwać bardziej złożone obliczenia, takie jak funkcje matematyczne, konwersję jednostek czy obliczenia finansowe. JavaScript oferuje wiele wbudowanych funkcji matematycznych, które możemy wykorzystać w naszym kalkulatorze.

Oto kilka popularnych funkcji matematycznych w JavaScripcie:

 • Math.abs(x) - zwraca wartość bezwzględną liczby x
 • Math.sqrt(x) - zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby x
 • Math.pow(x, y) - zwraca x podniesione do potęgi y
 • Math.sin(x), Math.cos(x), Math.tan(x) - funkcje trygonometryczne dla kąta x w radianach
 • Math.log(x) - zwraca logarytm naturalny z x
 • Math.random() - zwraca losową liczbę z przedziału [0, 1)

Aby skorzystać z tych funkcji w naszym kalkulatorze JavaScript, możemy po prostu je wywołać, przekazując odpowiednie argumenty. Na przykład: const sqrt2 = Math.sqrt(2); przypisze do zmiennej sqrt2 wartość około 1.414 (pierwiastek kwadratowy z 2).

Ponadto, JavaScript pozwala na definiowanie własnych funkcji, co otwiera drzwi do tworzenia zaawansowanych kalkulatorów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Możemy na przykład stworzyć funkcję konwertującą jednostki długości, temperatury lub waluty.

Przykładowa funkcja konwertująca kilometry na mile: function kmToMiles(km) { return km * 0.62137; }. Aby użyć tej funkcji, wystarczy ją wywołać, przekazując wartość w kilometrach: const miles = kmToMiles(100);. Zmienna miles będzie zawierała wartość 62.137, czyli 100 kilometrów przeliczonych na mile.

Możliwości JavaScript w zakresie zaawansowanych operacji matematycznych i tworzenia własnych funkcji są praktycznie nieograniczone. Dzięki temu, możemy stworzyć kalkulator JavaScript dopasowany do naszych indywidualnych wymagań i ułatwiający codzienne obliczenia.

Podsumowanie

W tej praktycznej instrukcji dotyczącej kalkulatora JavaScript poznaliśmy wszystkie niezbędne kroki do stworzenia funkcjonalnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia obliczeniowego. Omówiliśmy sposób definiowania funkcji, wyświetlania wyników, formatowania danych wyjściowych oraz obsługę potencjalnych błędów i wyjątków. Dodatkowo przedstawiliśmy podstawowe operacje matematyczne oraz zaawansowane możliwości JavaScript, umożliwiające tworzenie specjalistycznych kalkulatorów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i przedstawione przykłady kodu pozwolą Ci z łatwością stworzyć własny kalkulator JavaScript oraz zainspirują do dalszej nauki i rozwoju umiejętności programistycznych. Powodzenia w realizacji Twoich projektów!

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Kryptowaluty: Przyszłość finansów czy ryzykowna gra?
 2. Kurs Bitcoina: Aktualny kurs BTC i trendy na rynku kryptowalut
 3. Koparka do kryptowalut - kopać bitcoiny na telefonie
 4. Kurs kryptowaluty Game na BitBay: Czy warto zainwestować w Game?
 5. Analiza: wysokie poziomy cenowe dla XRP (Ripple) wg nowych prognoz.
Autor Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk

Odkrywam przed Wami fascynujący świat kryptowalut! W moich artykułach znajdziecie analizy rynku, prognozy cen i porady dotyczące inwestowania

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły